Raudonoji ausra online dating


27-Jun-2017 18:26

Dar arkliais veždavo prekes iš Ukmergės į Panevėžį, Rokiškį, Biržus ir kitur. Per metus mažiausiai tris keturis kartus tėvai susikviesdavo visus gimines. Reikia pasakyti, kad ir tardytojai, ir Karinis Tribunolas pasistengė nepastebėti neatitikimo tarp Bliukytės parodymų, kuri teigė, kad aš jai perdaviau du paketus, ir mano, kai sakiau, kad tris. Kai po teismo man buvo leista parašyti kasacinį skundą, aš vėl nusprendžiau nuslėpti paketų perdavimo Bliukytei faktą, bijodamas vėl patekti į tų pačių tardytojų rankas, nes buvau nepaprastai išsekęs ir supratau, kad nepajėgsiu iškęsti visų pasityčiojimų, jei jie prasidėtų nuo pradžių.1947 m. Anksčiau ar vėliau mes pasieksime mieląją Tėvynę, ir tuomet mūsų kelias į Almą. Jei Dievas davė man daug malonių, tai kodėl Jis gali šykštėti Tau ar Petrui.

Pavyzdžiui, mūsų giminių buvo keturiose parapijose. Vieni – Vidiškiuose, kiti – trijose kaimyninėse parapijose: Žemaitkiemyje, Kavarsko parapijoj ir Taujėnuose. Bet bijodamas vėl patekti į tų pačių tardytojų rankas pertardymui, aš vėl save apšmeižiau, kad tris kartus perdaviau Bliukytei po vieną paketą su man nežinomu turiniu. Todėl jau šiandien, Jonai, turėdamas laisvo laiko, svajok, dirbk ir ruoškis.

Kitas kankinimo metodas: paguldydavo kniūbsčią ant uslano (suolo), galvą padėdavo taip, kad Adomo obuolys kakle būtų ant uslano krašto. Aš tai neigiau, nes iš tikro jokių laikraščių iš nieko ir nesu gavęs ir nesu perdavęs, todėl prašiau akistatos su Bliukyte. Neturėjau išeities, mačiau, kad netenku jėgų ir sąmonės, todėl, kai kartą buvau iškviestas tardymui ir vėl iš manęs buvo reikalaujama prisipažinti, aš apšmeižiau save, nurodydamas neegzistuojančius faktus ir veiksmus, kurie ir tapo mano kaltinimo medžiaga. Teismo posėdyje aš ėmiau įrodinėti nepagrįstumą, dirbtinumą ir falsifikaciją visų kaltinimo faktų, kurie buvo išgauti per pasityčiojimus ir ilgalaikius mušimus.

Taip suskaičiuodavo šimtą „lazdų“ – kiek paskirta prokuroro. Blogiau, kai per naktį tardydavo ir mušdavo neduodami miegoti (gal kokias penkias–septynias valandas), o paryčiais atvesdavo į kamerą. balandžio ir birželio mėnesiais aš nuo nacionalistinio pogrindžio perdaviau jai po vieną antitarybinių laikraščių „Žalias Velnias“ paketą. [Abezė] Šis pirmasis kalinimo laikotarpis man, jaunam žmogui, buvo gyvenimo mokykla. Grįžtant kažkodėl kilo mintis: „Kai grįšime į Lietuvą, reikia atkurti Mūrinę Lietuvą“.

Smetonos vardo gimnazijoje Ukmergėje Pirmoji okupacija Vokiečių okupacija Ukmergės mokytojų seminarijoje Kunigų seminarijoje Kovos už Laisvę keliai ir kalinimai Pas partizanus Pirmasis areštas Areštavimo pagrindas ir areštas: duomenys iš bylos Tardymai: pradžia Kauno KGB kalėjimo kameroje Kauno kalėjimo realijos Tardytojai Tardymai: kankinimas „Troikos“ teismas Apskundus nuosprendį Pirmasis įkalinimas Kelionė iš Vilniaus į Šiaurę Pirmąsyk Intoje Gyvenimas Abezės lageryje Ligoninė Generolas Jonas Juodišius Profesorius Levas Karsavinas Kunigas Kazimieras Vaičionis Kunigystės šventimai Kunigystė Abezėje Vėl Inta Šimkūnų šeima Grįžus į Lietuvą Pirmoji parapija: Kulautuva Antroji parapija: Betygala Antrasis areštas Už ką suėmė antrą kartą Vilniaus KGB rūmuose Tardymai KGB „liudytojai“. Jis eidavo dirbti pats kaip darbininkas – nenorėjo, kad kas sugadintų kuliamąją mašiną. Kai veždavome prekes, koklius ar vykdavome į malūną, pakeliui būdavo pastotė – vieši namai, kur galima buvo sustoti, pastatyti arklį, vežimą. Vieną kartą pagavo net 16 kilogramų lydį, kurį ant pečių užsidėjo ir šis siekė žemę. O po pietų pagautą žuvį veždavo dažniausiai žydams, ir jie labai gerai mokėjo, tarp kitko daugiau nei už lašinius (gal 2 litus už kilogramą). Pirmuosius septynerius kalinimo metus negavau nė vieno. Kai grįžau iš lagerio, sesuo gyveno kaime, dirbo laiškininke. Norėdamas būti jiems naudingas prašiau, kad ten perkeltų. 1955 metų gal vasarą buvau paleistas iš lagerio ir perkeltas į Intą. Tiesa, kai paleido iš zonos, mus išvežė į šienapjūtės darbus. Jame buvo didelis kambarys, kuriame sekmadieniais laikydavau šv. Jis eidavo į kitus lagpunktus lydimas dviejų šunų ir sargybinių. Kadangi gydė ir laisvuosius, juo pasitikėjo ir nekrėsdavo. Laidojo keturi kunigai – tarp jų Edvardas Simaška ir Albinas Krūvelis. Visais keliais, visom kryptim Su prievartos juoda mirtim Jūs žengiat nuožmūs ir pikti, Likimo bausmei pasmerkti. Karūnos niekšų daliai, O dulkėse karaliai, Ir tribunoluos išdidžiai Teisiuosius smerkia žmogžudžiai. Pakalnėj žiežirbos sumirgo, Praskrido raitelis ant žirgo, – Ir dalgis sutemoj sužvango. Žioruoja plačios aikštės, Liepsnoja kaitrūs laužai. Suplūdo pilkos minios Jums garbę atiduoti, Valdovai! Ir švenčia pjūtį pabaigtuvių Minia vergų ir paleistuvių Naktovidžio naktiniam tango. O iš rasotų rūsių (Ir mes, ir mes ten būsim) per naktį juodą, nykią Pablūdęs kažkas klykia, Kažkas likimą keikia, Kažkam numirti reikia. Jonai, iš gausių laiškų mes žinome, kad mūsų Tėvynė nebepanaši į tą, už kurią mes aukojomės ir apie kokią svajojome. Žiūrėdami į praeitį, mes matome daug šviesių pavyzdžių, prieš kuriuos lenkiame galvą. Žiūrėdami į pavyzdingus savo pirmtakus, mes ryžtamės drauge su jais keliaut sunkiu gyvenimo keliu, neatsiliekant nuo jų nei per žingsnį. Mergaitė deklamuodama taip jausmingai perdavė mintį, kad net svetimieji pajuto. Su savo programa jos lankėsi pas lensonorius ir kareiviukus.

Keletas dokumentų iš bylos Teismas Antrasis kalinimas Antroji kelionė į lagerį Mordovija: mano lagerio draugai lietuviai Kunigas Pranas Račiūnas MIC Kanauninkas Stanislovas Kiškis Kunigas Algirdas Mocius Kunigas Aleksandras Markaitis- Markevičius SJ Liudvikas Simutis Petras Plumpa Algirdas Endriukaitis Balys Gajauskas Lageryje Mordovijoje Darbas lageryje Gyvenimas lageryje Religinis gyvenimas Mordovijos kalėjime „Akmeninis maišas“ Gyvenimas kalėjime Kalėjimo viršininkas Likin Mano kalėjimo draugai Petras Paulaitis Arkivyskupas Josyp Slipyj Vėl Lietuvoje Vilniuje: neregistruotas ir be parapijos Redaktorių žodis Vardų rodyklė Savo gimimo įvykio neatsimenu, bet man sakė, kad gimiau 1925 metų sausio 21 dieną Ukmergės apskrity, Vidiškių parapijoje. Kai dar buvau labai mažas ir dar nebuvo gimę mano brolis ir sesuo, tėvai persikėlė į Kadrėnus. Nors buvau pramokęs lenkų kalbos, bet jos neišmokau. Ta pastotė buvo pusė gyvenamojo namo, o kita pusė – tvartas. Ten mane pamigdydavo – gaudavau lovą, o Tėvukas budėdavo, kad nepavogtų prekių, kurios kainuodavo net iki dešimties tūkstančių litų. Žydai, žinodami, kad Tėtė religingas, prašydavo tik laiško, kuriame būtų nurodyta, kam veža. Norėdavo mane imti kartu, bet aš žuvauti nemėgau, sakydavau, kad man to nereikia. Brolis Vytautas su savo šeima gyveno tėviškėje, gretimoje sodyboje, atskirai. Šalia mūsų sodybos dar buvo dėdės Jono Svarinsko sodyba. O paskui ji man darė gerus darbus: siuntė, kiek galėjo, man siuntinius į kalėjimą. Mane anksti suėmė, lageryje išbuvau 10 metų, grįžau ir vėl suėmė, – mažai teko bendrauti. Atsimenu, prieš pirmąjį areštą kažkas namiškiams pranešė, kad mane negyvą atvežė ir numetė turgaus aikštėje prie bažnyčios. Išgirdusi nuėjo į turgų, prie nužudytų partizanų lavonų. Tada atsegė milinę ir žiūri, kad marškiniai ne tie, kitokie – ne mano. Visi kaime žinojo, kad buvau išėjęs į mišką pas partizanus. Kiek ieškojo, kiek klausinėjo, niekas, nors visi kaime žinojo. Ji buvo labai patriotiškai nusiteikusi, išlaikė tą nuotaiką. Ten gyvenau Tauro apygardos partizano Jono Matukevičiaus šeimos nuomojamame name. Intoje už zonos ribų jau gyveno daug lietuvių kalinių, vyrų ir moterų. Visada vykdamas į kitus lagerius paimdavo ir perduodavo kalinių laiškus pažįstamiems. Jis perduodavo ir lageriuose pradėtą leisti, ranka perrašomą sąsiuvinio formos lagerio laikraštį „Žiburėlis tundroj“. Stasys Molis mirė 1955 metų rugpjūčio 15 dieną tremtyje Intoje. Daktaras Stasys Molis palaidotas pietinėse Intos lagerių kapinėse. Išnardote marias Ir kylat į padanges, Ir spjaudotės ugnim, Ir vemiate siera,– Ir Dievo žemėj jums nėra, Gyvieji! Visi rūstaus likimo sūnūs: Kerštu patvinusi dvasia Ir Kaino ženklas kaktose, Ir ta pati klaiki dalia – Kentėt apgaulėj ir mele Ir žūti keikiant žydrą dangų. Kur krenta jūs šešėlis, Ten džiūsta skaidrios gėlės. Nuo jūs burnų nuodingo kvapo Vaiduokliai keliasi iš kapo. Jau aukurus sukrovę, Žyniai jums gieda šlovę Ir, gatvių dulkėse sukniubę, Jums maldą vapa skubią, Ir vergiškoj ekstazėj žada Bučiuoti jūsų padą. Bedugnėj skausmo sielvartingo Gyvenimas kaip lašas dingo Už geležim apkalto lango. * * * Dabar einu į tylumą, Į tylumą palaimintą ir didžią, Kur į calūno juodą minkštą drobę Naktis visų mūs sielvartus suglobia. Jis tik prašė manęs melsti už greitesnį trejukės prisikėlimą. Matydami neigiamus gyvenimo faktus, mes iš jų mokomės gyventi ir panašių klaidų nekartoti. O po to, jei nereabilituos, važiuosiu į Igarką (ten gyvena apie 6000 lietuvių) ar į Irkutską.

Per autoriaus gyvenimo patirtis atsiskleidžia laisvos prieškario valstybės ir vėliau okupuotos Lietuvos ir lietuvių gyvenimo realijos. Gubas padarydavo iš dešimties pėdų – devynias surištas suremdavo, dešimtą lauždavo perpus ir uždengdavo gubą apsaugai nuo lietaus. Atsimenu, kai 1939 metais, gal kovo mėnesį, vežėme prekes, akys labai sušalo, blakstienos apšerkšnijo. Sekmadieniais kaime po savaitės darbų žmonės, grįžę iš bažnyčios, pirmiausia apžiūrėdavo gyvulius, o po to rinkdavosi kur į vieną vietą. Mano pusbrolis Alfonsas Svarinskas neseniai mirė per šimtą metų turėdamas. Visi pasišnekėdavo, pasidalindavo rūpesčiais, pabūdavo kartu. O kai grįžau iš lagerio 1956 metais, pamenu, guliu, jau šviesu, reikia keltis. Buvau įšventintas kunigu ir norėjau padėti lietuviams tremtyje. Aišku, kad Alma iš šiandieninės gimnazijos daug tikėtis negali. Kaip skauda, kad kartais mūsų broliai, atsisakydami daug ir didelių dalykų, užmiršta savo pažadus, aukštų [idealų] ir pradeda rinkti nuo gyvenimo stalo trupinius. Tik visai be reikalo save erzina ir atsitraukia iš tiesaus kelio. Tik pabaigoje už sienos pasigirdo lietuvių daina: Močiutė mane barė, linelių raut išvarė.

VILNIUS|2014 UDK 23/28(474.5)(092) Sv-08 © Alfonsas Svarinskas, 2014 © Donatas Stakišaitis, 2014 © Lina Šulcienė, 2014 © Domantas Vildžiūnas, 2014 ISBN 978-9955-589-91-4 Mano šeima Vaikystės darbai Mano mokslai Keturi skyriai Vidiškiuose Penktasis skyrius Ukmergėje Šeštasis skyrius Deltuvoje A. Pasirodo, 40 laipsnių šalčio tada buvo: tą žiemą šalčiai buvo rekordiniai... Grįžtant vežimu ar rogėmis parveždavo iš malūno po toną miltų. Turėjo valtį, tinklus ir eidavo kokį 20 kilometrų žuvauti. Aš turėjau du pusbrolius – Vladą ir Alfonsą: buvo dvi Svarinskų šeimos (abi po pusę valako turėjo). Tada girdėjome, kad po lagerių lietuvius daugiausia išveža į Altajaus kraštą. Paskui Lietuvos laisvės armijos (LLA) partizanas Leonas Vilutis su kitu lietuviu pasistatė neblogą namą. Intos lagerio ligoninėje gydytoju dirbo kalinių labai gerbiamas lietuvis Stasys Molis. Todėl jį kviesdavo ir į laisvųjų ligoninę – už zonos ribų. Į laidotuves atvyko žmona su dukra iš tremties Krasnojarske. Ir vakarop pasvirus saulė – Vien piktas melas ir apgaulė. Ar didmiesty, ar kaime Su rūpesčiu ir baime, Vieni vergovėj užguiti, Maištingam lūkesy kiti Sukniubę! Mišiose aš meldžiuosi už Jus, prašydamas Gerojo Dievulio sveikatos, apsaugos ir šv. Mūsų maldų Viešpats išklauso tikrai, ir mes visi drauge pasieksime Altorių. Savo netinkamu elgesiu žemina tą idėją, kuriai jis atstovauja. Daina artėjo ir pagaliau scenoje pasirodė 14 mergaičių tautiniuose rūbuose ir karpiniuose. Jų repertuare keletas lietuvių liaudies dainų, šustas, raktinis ir vienas eilėraštis rusų kalba apie Lietuvą.

raudonoji ausra online dating-19

Chat random masturbating video

Abu mano tėveliai jau pas Viešpatį, palaidoti Vidiškiuose. Kai pirmą kartą grįžau iš lagerio 1956 metais, skundėsi, kad labai skauda padai. Ten gyveno Janušaičio giminaitis gimnazistas Vytautas Plioplys, su kuriuo bendradarbiavom. KGB kamerose kartu su mumis būdavo ir užverbuotų, šnipų, kurie mus kalbindavo. Tardymas buvo tik mušimas – išsivesdavo, apdaužydavo ir grąžindavo į kamerą. Vieną žydą ypač gerai prisimenu – tardytoją KGB majorą D. Dešimt metų pakanka, – taip jis man ir davė tada ramybę. Byloje esančiuose tardymo protokoluose apie kankinimus neradau nė žodžio... Per tardymus mane mušė daugiausia operatyvininkas Zacharov. Bijodavau prarasti savikontrolę, kad kažko neprišnekėčiau. Kai po bemiegės dienos, būdavo, veda koridoriumi į tardymą ar po jo atgal į kamerą, girdi tik komandas: – Šag na lievo! Tą vakarą aš buvau mirtinai sumuštas ir įmestas į šaltą ir drėgną karcerį. Sumaišiau duris, nes per vienas buvo įlipama, per kitas – išlipama. Kartais nusibosdavo ganyti, tada parbėgdavau namo ir imdavau fantazuoti, kad ten prie žąsų kažkas yra, gal lapė. Paprastai aštuonias dienas iš eilės (tėvai turėjo tris karves ir penkias avis). Tai karvės perbrisdavo į kitą krantą, o ten gerų pievų būta. Pirmiausia, būdamas septynerių metų, pradėjau lankyti Vidiškių mokyklą (turbūt 1932 metais). Jie jas suvežė, o Kalibatas sumokėjo už statybą ir medžiagas. Žmonės, susidėję po 100 ar kiek plytų, veždavo net iš Ukmergės. Svarbiausia – jis atstatė bažnyčią, kuri per Pirmąjį pasaulinį karą buvo sudaužyta. Pamenu, kai klasėje skaitėme Vinco Krėvės apsakymą „Silkės“, Marcelė Balčiūnaitė raudo, nes ten buvo kalbama apie heroję Marcelę, kuri vogė žydo Kušliaus silkes. Buvo mokytojas Norkūnas – geras mokytojas, bet girtuoklis. Jis mūsų tėviškėje net yra stovyklavęs, nes tarnavo kariuomenėje. Kai mokiausi vyresnėje klasėje, priklausiau šaulių organizacijai. Jei būtų sužinoję, tardymas būtų buvęs daug sunkesnis. Klausė, kokia antitarybinė veikla mane sieja su kunigais Eduardu Simaška, Aloyzu Janušaičiu ir Gustavu Gudanavičiumi (su kuriuo vėliau dirbau Kulautuvoje). Byloje nurodyta, kad dalyvavau Lietuvos laisvės armijos (LLA) veikloje ir priklausiau Kauno kunigų seminarijoje įkurtam LLA skyriui. Ir mano byloje įrašytas teiginys, kad Antanaitis yra LLA organizacijos vadovas, taip pat neatitinka tiesos. Tą Naujųjų metų vakarą kameroje aš pasiūliau pasimelsti. Kaliniai rūkalus išgraibė, su kažkokia aistra prie jų puolė neklausdami, rūkau aš ar ne. Supratau, kad reikės kentėti ir kad viskas prieš akis. Apie jį sukurtas dokumentinis filmas „Nesulaužyti priesaikos“. Mes, kaliniai, stebimi prižiūrėtojo, jį neštuvais nunešdavome į pirtį ir nuprausdavome. Kokia turėjo būti jo dvasios jėga, kad taip mėgintų pabėgti! Kiek vėliau, man būnant Kauno kalėjime, turėdamas progą jis priėjo prie mano kameros durų ir klausė, ar yra toks Svarinskas. Kauno saugume buvo labai bjaurus sunkiųjų darbų kalėjimas, pastatytas dar caro laikais. Felčeris, kuriam davėme kyšį, pamokė vyskupą suvaidinti apendicitą. Jei leukocitų būdavo mažiau negu 10 000, skubios operacijos nedarydavo. Kraujo tyrime leukocitų buvo mažiau, nei reikia skubiai operacijai, tad chirurgo nekvietė. Aš prašiau nurodyti man mano antitarybinės veiklos faktus, nes buvau tikras, kad nieko kompromituojančio mane negali būti, bet Zacharov ir Kuznecov į tai atsakydavo naujais mušimais. Kaip lagerininką, maloniai priėmė – pirmiausia pavalgydino. Albinas Krūvelis, kurį buvau sutikęs lageryje, kun. Dar daug kas Pušiniui nepavyko įgyvendinti; nepavyko suorganizuoti tautinę bažnyčią su kun.PTE LTD 65 6631 2929( 6566312929) ■BRIAN WEB DESIGN SERVICES -0469( 639087760469) ■BRIGHT SOLUTION 2016 CO., LTD 40373782434 ■BRILLIANT HORIZON LIMITED 852 8120 7852( 85281207852) ■BUGAJEN INTERNET SERVICES 639151807036 ■Burst Spirit Limited 35725654124 929( 36212525929) ■CALM WEB DESIGN SERVICES -3270( 639193493270) ■CAPITAL COSMOS LTD -8426( 442032898426) ■CARALANGE INTERNET SERVICES 639081101065 639179975121 ■Catch The Rainbow Limited 52 22 9690 3342( 522296903342) ■CDELFA INTERNET SERVICES 63-906-449-6255( 639064496255) ■CDN House Limited ( 64)( 6498890961) ■CELL FACTORY CO., LTD.… continue reading »


Read more

’ Give thought to the way you have reacted to recent tests of faith.… continue reading »


Read more

Jenny grew up and, likely due to the instability of her home life, turned to drugs and prostitution.… continue reading »


Read more